بارگیری روانشناختی با عكس كون وكس انسجام گروهی

Views: 136
این زن برای گروهی از دختران و همراهان تحت فشار روانی قرار می گیرد. اما اینجا دو پسر از کنترل خارج شده و رابطه جنسی دارند. دخترک عصبانی است ، اما بعد می عكس كون وكس فهمد که هیچ کاری نمی توان انجام داد - او برای تجربه یک هوشیار به آنها می پیوندد.