خدمتکار در دهان و الاغ وجود دارد عکسهای کوسوکون

Views: 112
امروزه این خانه از یک مهماندار زیبا برای تعطیلات و غذا برخوردار است. یکی از مهمانان ، کودک را از رفتن به آشپزخانه متوقف می کند. او عضوی را عکسهای کوسوکون بیرون می آورد و آن را به دهان می آورد. عوضی مطیع آن را بسیار آسان می کند و سپس آن را در الاغ تسلیم می کند. خوب ، جوجه ای بسیار باحال و خوشحال می شود که در انتها دهانش را لگد می زند!