او این اختلاف را با منفجر عكس كون كردن شدن دو عضو حل کرد

Views: 98
دو دوست در مورد چیزی استدلال می کنند. اما در اینجا یک دختر جوان روی نیمکت نشسته است ، تصمیم می گیرد در استدلال آنها دخالت کند و دهان پسر را بگیرد. دیگری به او دهان می عكس كون كردن دهد. خلاصه اینکه بچه ها این جنجال را فراموش کرده اند ، اما گاو در بستر قرمز هنوز توخالی است!