بزرگترها عكس كوس و كون قدردانی کمی از دالی دیور کردند

Views: 40
دالی دیور جذاب با ناراحتی به عاشق پیرزن گفت که تا امشب به مقداری پول احتیاج دارد. مرد فهمید عكس كوس و كون آنچه زن می تواند برای یک صندوق اهدا کند ، پیشنهاد کند و به سرعت او را متقاعد به آمیزش خود به خود کرد.