معلم از این فرصت استفاده می کند تا عكس كير كون با شاگرد شیردوشی درآمیزد

Views: 1198
معلم بدخواه دو دانش آموز را در امتحان جمع کرد و آنها نزد او آمدند که آنها را جداگانه به عقب بکشد. یک مرد می داند که این مرغ به همراه میلک هایش به خود جذب می شود و کودک دیگر نمی تواند کاری عكس كير كون انجام دهد و وقتی می بیند که چگونه پاهای خود را دراز کند ، از این مزیت بهره می برد. او یونی را به خوبی به میز خود گره زد ، اما دانش آموز دیگری مجبور به انتخاب بود.