شوهر از نظر عكس كون كوس جنس روغن

Views: 59
زن خانه دار جوانی که حمام می کند. دختر خود را در یک حمام تری پیچید ، اما پسر شروع به آزار و اذیت او می کند و آنها می گویند عكس كون كوس بده و بده. دختر می فهمد که بهتر است کشاورز آزار دهنده را نپذیرید ، در غیر این صورت دیر یا زود او را منفجر می کند. الاغش را با روغن بلند می کند و به او می دهد.