از بدترین عملکرد وودمن بازدید سه کیردریک کوس کرد

Views: 2249
وقتی این کتیبه را در پایین صفحه Cassation Woodman's مشاهده می کنید ، بدین معنی است که این زن به زودی یک نکته را کسب می کند. وودمن چاره ای نداشت. او یا دستیارانش مقعد زن را بررسی می کنند. این زیبایی با موهای بلند در اینجا وجود دارد و آنها حتی یک معاینه واژن ترتیب داده اند - دو پسر به طور هم زمان. همانطور که معلوم شد ، بدن لاغر و ارزن بچه او در تنه ها بسیار مناسب است. سرانجام او را با سه کیردریک کوس اسپرم شستشو دادند.