دیک با پاهای آسیا عکسهای کوسوکون از خواب بیدار شد

Views: 197
پسر کتاب خواند و خوابید. اما دوست دختر او ، یک زن چینی ، مطمئناً این مسئله عکسهای کوسوکون را برطرف می کند. او روی مبل بلند شد و شروع به مالیدن خروس خود از طریق شلوار توسط کفش کرد. سپس مردم از خواب بلند شدند و کفشهای او را برداشته و به کار خود ادامه دادند ، اما فقط در جوراب شلواری با پا.