تاماکی ساکورا کیمونو را برداشت و سه کیردریک کوس آن را به زمین برد

Views: 251
گیشای توکیو در دستان یک لوکس ژاپنی قرار داشت. او زیر کیمونو به آغوش زن صعود کرد و همه نزدیکان را تشویق کرد. پس از آن ، Tamaki Sakura آماده شده فقط سه کیردریک کوس می تواند صدمه دیده همانطور که قبلا به زمین زده شده بود.