او به یکی از دوستان تقلب کرد عكس كير در كس تا به او درس بدهد

Views: 729
پسر در مورد خیانت خود فهمید و تصمیم گرفت یک درس را به او یاد دهد. او او را روی میز ماساژ قرار داد ، چشمانش را بست و شروع به ماساژ كرد. در آن لحظه عكس كير در كس پسری دیگر وارد اتاق شد و شروع به آزار و اذیت كردن زن نامشخص كرد ، سپس او را بغل كرد.