میا مالکووا به تخته موج سواری حسادت کرد و دیک او سه کیردریک کوس را گرفت

Views: 318
با تماشای مووی مالکووا در گوشه ای از اتاق دوست سه کیردریک کوس پسر خود ، حیرت شد. پسر نتوانست تمام مزایای تجهیزات ورزشی موجود در اتاق را نشان دهد ، بنابراین او خصوصیات شخصی خود را به عنوان فاکر ثابت کرد.