سبزه یک مقعد و سخت در عکس کونهای گشاد مقعد داده شد

Views: 9326
سبزه جوان تصمیم گرفت جنس جدید ، یعنی سخت تر عکس کونهای گشاد را امتحان کند. اما او انتظار نداشت که همه چیز خیلی سخت باشد. در ابتدا پسرک دهان خود را پاره کرد تا بتواند در بزاق نفس نفس بکشد ، سپس الاغ خود را تا آنجا که می توانست کار کند.