سرپرست معلم جوان را راضی کرد عکس کونهای گشاد

Views: 904
عوضی جوان هنوز هم باتجربه ترین معلم را به خود جلب می کند ، و دانش آموزان به سادگی آماده نیستند که به سمت او عکس کونهای گشاد سوار شوند. یک کارگردان با تجربه این کار را با سینه های بزرگ می بیند. او پسر را طعنه می زند و تصمیم می گیرد علاقه جنسی خود را برآورده کند تا دختران جوان چنین تأثیری بر او نداشته باشند. او تسلیم او می شود.