کریستی مک انجمن کیر تو کون با لباس نظامی به فرمانده ارائه می شود

Views: 950
ایده آوردن تیپ های زن و مرد به یک واحد اثر مورد انتظار را نداشت. زنان با لباس نظامی همچنان رئیس خود را بهم ریختند. تنها یک راه برای تحت تأثیر قرار دادن موجودات غیر منطقی وجود داشت - و غالباً فریب دادن آنها در هر عملی. كریستی انجمن کیر تو کون مك ، یكی از مهمترین مشكلات سازندگی در پادگان ها ، عادت كرده است كه روزانه یونی كامل را برای هر مجموعه در مقابل فرمانده لشكر در زمین رژه بپردازد.