از تخلیه های الکتریکی عکس های کون وکیر خاتمه می یابد!

Views: 1677
زیبایی داشتن دهان گزنده. دخترک در اتاقی عجیب روی زمین دراز کشیده بود. یک عوضی دیگر وارد می شود و با شوکی شروع به عکس های کون وکیر شوک زدن می کند. با اخراج به مناطق صمیمی خود ، زن از احساس انزال رنج می برد. سپس عوضی الکترودهای خود را به نوک سینه های خود متصل می کند ، که تأثیر طولانی مدت بر روی مناطق ارژن زا دارد.