رایلی عكس كير وكوس رید یک پیامک از هاهالی دریافت کرد و در یک تاریخ اجرا شد

Views: 2837
رایلی رید که در وسط اتاق خوابش تنها بود ، قرار بود به رختخواب برود اما بعد از آن از طریق تلفن خود پیامی از هااهالی جدید دریافت کرد. ده دقیقه عكس كير وكوس بعد ، پس از ورود ، آلت تناسلی سبزه در هر یک از منافذ او سوراخ شد.