آخرین راه حل - رئیس عكس كوس و كون را وسوسه کنید!

Views: 140
این عوضی پرشور وقتی با سرعت به محل کار خود رسید ، کاری را آغاز کرد. دختر مخفیانه می خواست خودارضایی کند. اما او یک تکه کاغذ را روی میز می بیند عكس كوس و كون که او را اذیت می کند. می بینید که این به نوعی با پولی که او در پایان ماه دریافت می کند مستقیماً ارتباط دارد ، بنابراین عوضی به سمت کارگردان می رود. مدیر روی زمین خود ایستاده و بعد از آن دختر مجبور است حداقل متوسل شود - رئیس خود را اغوا کند!