چگونه نتوانیم این صدا عكس كون كردن خفه کن را به دفتر خود ببریم!

Views: 214
رئیس آینده نگر گفت: روی مبل چرمی بنشینید. زن در مصاحبه. یک دوربین روی میز پسر وجود دارد و هرچه دختر می گوید ضبط شده است. عوضی جوان کمی عصبی است ، اما وقتی او می خواهد لباس خود را بپوشد ، حماقت او می گذرد. با این حال ، انجام هر کاری که عكس كون كردن از آن لذت می برید آسان است - استمناء. یه عوضی خوب می خورد!