عضو عكس كير در كس الاغ گرم شد

Views: 172
در یک خانه کشور ، یک زن به طور مستقیم در هوای تازه روی یک تخت راحت استراحت می کند. هوا خیلی آفتابی نیست. اما به نظر عكس كير در كس می رسد کودک واقعاً اهمیتی ندارد زیرا قطعاً تاندون های او عضوی از الاغ را گرم می کند.