سندی در دفتر وستگیت سوار دیک می عكس كس وكون شود

Views: 11875
من از دیدن کارفرمای زیبایی در کالیفرنیا که در یک شرکت عكس كس وكون معتبر مصاحبه شده بود ، بسیار هیجان زده بودم. بنابراین ، او با خوشحالی پیشنهاد خود برای تبدیل شدن به بازی های عاشقانه را پذیرفت. سندی وستگیت شروع به متقاعد کردن مرد کرد که با عجله پول را در کیف پولش پنهان کرده است. این زوج به سرعت از توالت به تختخواب بزرگ منتقل شدند و در آنجا کار خود را ادامه دادند. رئیس دفتر پس از دریافت همه چیز مورد نیاز خود از کارمند جدید ، بخشی از دانه را بر روی صورت خود ریخت.