ما عكس كير در كس در مکانی عجیب پارک کردیم

Views: 142
عوضی ها لباس پوشیده اند و سوار خارق العاده ای بر روی ماشین گران قیمت خود می شوند. عكس كير در كس آنها به نقشه مکان مراجعه می کنند ، اما به دلیل اینکه زیبایی هایی دارند ، دختران بی پرده و چشمک می زنند. آنها به مزرعه ای عجیب می روند و در آنجا منتظر رابطه بد با غریبه ها هستند.