آیا لباس زیر دانشجویی درگیر بود؟ همه عكس كير وكون آنها را راضی کنید

Views: 914
پسر به اتاق لباسشویی آمد و در آنجا چهار دانشجوی برهنه را دید که منتظر شستشو بودند. او بی شرمانه لباس عكس كير وكون زیر لباس خود را به سرقت برد و شروع به بوی لباس زیرین کثیف کرد ، اما اربابان لباس با دیدن چنین انزجاری او را مجبور به بو کردن چهار یونی کردند.