کاپیتان و دستیارش دو کارمند عکس های سکسی کون روی عرشه دارند

Views: 466
ناخدا و دستیارش دو خدمتکار را به داخل عرشه بردند. در این ماه ، زنان عکس های سکسی کون به ناچار کار می کردند و مشتریان غالباً از آنها شکایت می کردند. آنها باید اعتماد کاپیتان را بدست آورند و با بیدمشک و دهان خود می توانند این کار را انجام دهند. جوجه ها پرتوهای طلوع خورشید را در یک عرشه آبی جذب و در معرض آن قرار می دهند. مقعد آنها مورد حمله قرار می گیرد.