نگرو باید آنا فاکساکس محبوب خود را ببیند عكس كس الكسيس

Views: 3777
فروشنده سرگرمی به یک زوج سیاهپوست آمد و می خواست برای یک دسته از کالاها پول بدست آورد. اما کندوی کند ، عكس كس الكسيس پول کافی برای پرداخت دهقانان ندارد. آنا فاکس مجبور بود با توجه کامل به چشم آهنگران توهین شده به مهمان خدمت کند.