پسرک باید نجات یابد و او را عکس های سکسی کس وکون به عضوی مکیده کند!

Views: 777
پسر نمی فهمد چه اتفاقی افتاده است. او در بیمارستان است و ظاهراً اتفاقی افتاده است. این یک زلزله است ، او از پنجره بیرون می رود ، و ساختمان ها در حال سوختن هستند. یک پرستار نازک به درون او فرار عکس های سکسی کس وکون می کند و در چنین لحظه ای فقط به یک چیز فکر می کند - در مورد خدماتش ...