بریتانی شی در جنگل عکس کون خوردنی گم شد و به سرطان مبتلا شد

Views: 82
بریتانی شای که ردپایی ناآشنا را در خارهای سبز پیدا کرد ، به امید دستیابی به این شهر با آن رفت. ناگهان یک راننده کامیون او را به عکس کون خوردنی دست گرفت ، وادار کرد که داخل اتومبیل شود و سپس دستان خود را به هم گره زد و رضایت از ترک سرطان را به دست آورد.