زوج های بالغ با اشتیاق در اتاق خواب خود مشغول عكس كس وكون هستند

Views: 2910
وقتی زندگی کاملاً در درون شما باشد ، عملاً زمانی برای برقراری روابط خانوادگی وجود ندارد. اما این زوج از تعصبات روانشناسان خودداری عكس كس وكون می کند ، دائماً آنها را در رختخواب اشتباه می گیرد و راه های جدیدی را برای برانگیختن احساس خواب آلودگی به وجود می آورد.