درب همسایه من بسته شد و عکسهای کوسوکون من یک کنه کردم!

Views: 101
جوجه در خانه را کوبید و ندانست که چه باید بکند. مطمئناً او او را به سرویس نجات فراخوانده است تا بیاید و درب خود را بیرون ببرد ، اما اینجاست که قبل از رسیدن آنها چه باید بکنید. مردی که اینجا در کنار هم زندگی می کند برای هر دوی آنها چیزی پیدا کرده است. او عکسهای کوسوکون را به خانه زنگ زد ، او را در تختخواب بزرگی چاک داد و سپس او را کاملاً لعنتی کرد.