گریمپی داف های کون گنده در صحنه اول شخص ویولت مونرو را بدست آورد

Views: 548
برای ایجاد اثر قرار گرفتن در وسط ست ، مرد جوان عملاً دوربین داف های کون گنده را از بدنش بیرون آورد. اما او به شدت تراش ولوف مونرو را درون آب های خود ریخت و لب های مرطوب او را از نزدیک پاک کرد.